Menu

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  ZEBRANIE Z RODZICAMI WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH ODBĘDZIE SIĘ 03.09.2015 O GODZINIE 16.00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 8 W MYSŁOWICACH

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 
  2. Uchwała Nr LVI/1062/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 3909)

  § 1
  Karta do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
  1. Dla każdego dziecka przeznaczona jest jedna karta oznaczona imieniem i nazwiskiem dziecka oraz jego indywidualnym kodem.
  2. Koszt karty w wysokości 8,00 zł pokrywają Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka.
  2a. W roku 2014 każdy Rodzic (opiekun prawny) otrzyma jedną kartę nieodpłatnie.
  3. Karta jest własnością Rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
  4. Do każdej karty przypisany jest kod PIN, który umożliwia rejestrację „wejścia” – lub „wyjścia” dziecka z przedszkola poprzez wprowadzenie go na klawiatrurze czytnika.
  5. Rodzice są zobowiązani do rejestrowania czasu pobytu dziecka w placówce w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
  6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty Rodzic zobowiązany jest do zakupu nowej karty na własny koszt.
  7. Fakt utraty karty należy zgłosić do dyrektora przedszkola niezwłocznie, najpóźniej dnia następnego po stwierdzeniu tego faktu.

  § 2
  Dodatkowe karty do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
  1. Rodzic (opiekun prawny) dziecka ma możliwość wykupienia dodatkowych kart na własność.
  2. Koszt każdej dodatkowej karty wynosi 8,00 zł i jest ponoszony przez Rodziców (prawnych opiekunów).
  3. Karty mogą zostać wykupione wyłącznie dla osób wykazanych w „Oświadczeniu o odbiorze dziecka z przedszkola” i nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym.
  4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność za użytkowanie karty.

  § 3
  Ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

  1. Czytnik do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest w ogólnie dostępnym miejscu w pobliżu wejścia do budynku przedszkola.
  2. Zarejestrowanie wejścia dziecka do placówki powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu na teren przedszkola.
  3. Zarejestrowanie wyjścia z placówki powinno nastąpić po odebraniu dziecka od wychowawcy.
  4. Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez zbliżenie karty do czytnika lub poprzez wprowadzenie na klawiaturze indywidualnego kodu PIN przypisanego do dziecka.
  5. Potwierdzeniem rejestracji jest sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie się na ekranie czytnika imienia i nazwiska dziecka wraz z aktualną godziną.
  6. W przypadku, gdy osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola nie zarejestruje faktu wejścia do placówki w systemie elektronicznym, opłata jest naliczana od godziny otwarcia (rozpoczęcia pracy) przedszkola.
  7. W przypadku, gdy osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie zarejestruje faktu wyjścia z placówki w systemie elektronicznym, opłata jest naliczana do godziny zamknięcia (zakończenia pracy) przedszkola.

  § 4
  Sposób naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
  2. Płatności te naliczane są z góry na podstawie zadeklarowanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilości posiłków, z jakich będzie korzystało dziecko, zgodnie z umową dotyczącą świadczenia przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka.
  3. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
  4. Jeśli po tym rozliczeniu dziecko posiada nadpłatę to jej kwota pomniejsza odpłatność w kolejnym miesiącu.
  5. Jeśli rozliczenie wykazuje niedopłatę, to jej kwota jest doliczana do odpłatności w kolejnym miesiącu.
  6. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.
  7. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku. 
  8. Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5, 6 dokonuje wyznaczony pracownik placówki.

  § 5
  Postanowienia końcowe

  1. Koszt karty, z przyczyn niezależnych od przedszkola, może w przyszłości ulegać zmianie.
  2. Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
  3. Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola w sposób przyjęty w danej placówce (np: poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w placówce, z mocą od dnia 01. 09. 2014 r.
  5. Sprawy nieuregulowane szczegółowo zapisami niniejszego regulaminu są zawarte w Statucie przedszkola oraz w przepisach odrębnych.

 • ZESTAWY PROGRAMÓW I KARTY PRAC NA ROK 2014/2015

  1. PROGRAM: "Nasze Przedszkole" - W. Żaba - Żabińska, M. Kwaśniewska. KARTY PRAC: "ABC Smyka" - wydawnictwo MAC Edukacja - GRUPA RYBKI

  2. PROGRAM: "Od przedszkolaka do pierwszaka" - I. Broda. KARTY PRAC: "Przygoda z uśmiechem"- wydawnictwo WSiP- GRUPA MOTYLE I JEŻE

  3. PROGRAM "Dziecko w swoim żywiole" - A. Pawłowska - Niedbała, J. Święcek, E. Walikow. KARTY PRAC:  "Kolekcja przedszkolaka. Roczne przygotowanie do szkoły"- wydawnictwo Nowa Era - GRUPA SMERFY 1 I SMERFY 2

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 8 w Mysłowicach
  ul. Gwarków 22
 • (0-32)222-63-46

Galeria zdjęć